JMT Online s.r.o.
Oblouková 2, 101 00 Praha 10
IČ: 28801091
číslo účtu: 259628892/0300

(dále jen jako „Poskytovatel“)

a

Objednavatel

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí objednavatelem každá osoba (fyzická či právnická), která si objedná placený či neplacený zápis webu www.SeznamRemeslniku.cz a získá tak výhody s ním spojené. (dále jen „Objednavatel“). Ve vztahu k poptávajícím, tedy k osobám, které si zadají prostřednictvím webu www.SeznamRemeslniku.cz poptávku, se v těchto obchodních podmínkách užívá pojmu „Dodavatel“.

Předmět služby

Služba www.SeznamRemeslniku.cz slouží k navázání kontaktu mezi registrovanými i neregistrovanými dodavateli a poptávajícími. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného řemeslníka - dodavatele zboží a služeb. Služba provádí rozesílání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání jejich spolupráce. Poskytovatel žádným způsobem nevstupuje do komunikace mezi poptávajícím a dodavatelem. Poskytovatel neručí za jakékoli vady díla ani za vady poskytnutých informací. Poptávající i dodavatel berou na vědomí, že veškeré informace jsou pouze informativní bez jakékoli garance jejich kvality či pravdivosti. Poskytovateli nevznikají žádná práva a povinnosti ze vztahu či případného sporu mezi poptávajícím a dodavatelem. Za obsah vložené poptávky odpovídá poptávající. Za obsah každé registrace dodavatele odpovídá dodavatel.

Registraci může objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře na webu www.SeznamRemeslniku.cz. Objednatel si může vybrat, zda zvolí neplacený zápis, který mu poskytne zápis v jednom řemeslnickém oboru dle vlastního výběru bez automatického zasílání poptávek od poptávajících na neomezenou dobu. Objednatel si také může objednat placený zápis s názvem "GOLD", který stojí na 1490,- Kč s DPH na 1 rok. Objednatel se zavazuje uhradit tuto částku poskytovateli ve lhůtě splatnosti 7 dnů. V rámci tohoto placeného zápisu obdrží objednatel zápis do 6 kategorií řemeslnických oborů dle vlastního výběru a automatické zasílání vložených poptávek dle zvolených řemeslnických oborů na zadaný email. Řemeslnické obory lze v průběhu trvání zápisu měnit. Z realizovaných obchodů neplatí objednatel poskytovateli žádnou provizi.

Zápis objednatele se stává aktivní, tzn. je zařazen do zvolených kategorií, popř. je zahájena služba automatického přeposílání nově vložených poptávek a) v případě placeného zápisu po kontrole údajů poskytovatelem a po uhrazení zálohové faktury, b) v případě neplaceného zápisu po kontrole údajů poskytovatelem.

Poskytovatel má právo kontaktovat objednatele ve věci doplnění nebo prověření jeho zápisu. Objednatel souhlasí s tím, že u jeho zápisu zveřejněným na www.SeznamRemeslniku.cz budou viditelné jeho kontaktní údaje. Podmínky pro zadání registrace:

Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat registraci dodavatele, která porušuje zákony či právní předpisy ČR a EU či je nepravdivá, klamavá, nebezpečná.

Zrušení smlouvy

Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může jednostranně zrušit smlouvu, pokud je jednání objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele, šíří své přístupové kódy do systému. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo jednostranně zrušit smlouvu a právo na výmaz objednavatele ze systému bez vrácení zaplacené částky za registraci či bez jakéhokoli dalšího protiplnění. Objednatel si vyhrazuje právo na to, že si ponechá částku zaplacenou objednatelem za registraci do systému www.SeznamRemeslniku.cz jako smluvní pokutu za porušení těchto obchodních podmínek objednatelem, pro které došlo k odstoupení od smlouvy.
Objednavatel

Objednatel má právo kdykoli v průběhu trvání registrace (tj. od data zápisu do data expirace registrace) zrušit svůj zápis na webu www.SeznamRemeslniku.cz. V takovém případě má poskytovatel povinnost vrátit objednateli část registračního poplatku (v poměrné hodnotě k počtu dní trvání zápisu), sníženou o 300,- Kč představující náklady poskytovatele na činnosti souvisejícími se zrušením smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby je zaregistrován ve „Veřejném registru zpracování osobních údajů“ pod č. 00037698 jako správce osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje se souhlasem poptávajících i objednatelů jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi objednateli a poptávajícími. Poptávající i objednatel dávají k tomuto výslovný souhlas.

Poskytovatel služby má právo zasílat poptávajícímu a objednateli e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na emailu info@seznamremeslniku.cz nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Poskytovatel služby předává osobní údaje objednatele pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek poptávajícím.

Uchovávané osobní údaje může objednatel kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Po vypršení platnosti registrace objednavatele v systému www.SeznamRemeslniku.cz má poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud objednatel nepožádá o jejich výmaz.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný a výslovný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy ČR a EU.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem při poskytování služby specifikované shora.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.SeznamRemeslniku.cz.
Poskytovatel